O projekcie

Projekt „e-Aktywni – dostęp do technologii cyfrowych” realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wpierania Przedsiębiorczości w okresie od 31.12.2020 r. do 30.08.2022 r.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kadry (pracowników KSWP zaangażowanych w nieformalną edukację dorosłych) w zakresie uczenia się osób dorosłych przy wykorzystaniu nowych technologii, a także włączenie cyfrowe osób dorosłych oraz promowanie bezpieczeństwa w sieci i zagrożeń cyberprzestrzeni. Wymiana doświadczeń dotyczących wykorzystania technologii cyfrowych wśród osób dorosłych w innych państwach Europy oraz zdobycie wiedzy na temat różnorodności społecznej i kulturowej, nastąpią podczas zagranicznych mobilności Uczestników do Szwecji, Danii, Niemiec oraz na Maltę. Projekt przyczyni się również do zwiększenia doświadczeń KSWP we współpracy międzynarodowej i budowania prestiżu firmy na rynku krajowym i ponadnarodowym.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

1. Działania przygotowawcze

a)   konsultacje z języka angielskiego

b)   szkolenie dla uczestników projektu w zakresie przygotowania kulturowego dot. kultury Malty, Danii, Szwecji i Niemiec

2. Działania w zakresie mobilności tj.

a)  job shadowing

- 2 wyjazdy do organizacji na Maltę 

b) szkolenia

- wyjazd do organizacji w Niemczech

- wyjazd do organizacji w Szwecji

- wyjazd do organizacji w Danii

- wyjazd do organizacji na Maltę

W ramach działania pracownicy KSWP uczestniczyć będą w każdym z państw w szkoleniu (teoria + praktyka) oraz obserwacji realnej pracy (job shadowing, Malta) z zakresu technik aktywizacji stosowanych w różnych krajach, wypracowania dobrych praktyk i przeniesienia ich na grunt Polski.

3. Działania następcze: opracowanie, upowszechnianie, wdrożenie wypracowanych w ramach projektu rezultatów.

W ramach projektu uczestnikom dodatkowo zapewnione zostaną m.in.:

a) materiały szkoleniowe

b) ubezpieczenie podczas każdego wyjazdu realizowanego w ramach działań projektu w zakresie mobilności

c)  współfinansowanie kosztów podróży i utrzymania w trakcie szkoleń odbywających się w ramach działań w zakresie mobilności.

Każdy uczestnik po zakończeniu mobilności otrzyma akredytowany certyfikat mobilności Europass Mobilności (w języku polskim i angielskim), a także zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu języka angielskiego, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu kulturowym oraz certyfikat potwierdzający kompetencje nabyte przez uczestników podczas zagranicznych wyjazdów.

 

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „e-Aktywni – dostęp do technologii cyfrowych" znajdują się w zakładce Rekrutacja.