Rekrutacja

 

 1. Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
 1. są pracownikami KSWP zaangażowanymi w nieformalną edukację dorosłych (w tym również trenerzy/konsultanci/ wykładowcy)
 2. posługują się angielskim na poziomie komunikatywnym
 3. w terminie dokonają zgłoszenia zgodnie z regulaminem rekrutacji
 4. zapoznają się i zaakceptują niniejszy Regulamin
 5. dostarczą do siedziby KSWP dokumenty rekrutacyjne we wskazanym w Regulaminie okresie rekrutacji
 6. zostaną zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w Projekcie
 7. zawrą z KSWP porozumienie o mobilności 
 8. w rocznych ocenach pracowniczych przełożony zarekomendował udział kandydata(tki) w szkoleniach międzynarodowych

Dokumenty rekrutacyjne

 1. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie do siedziby Organizatora poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych.
 2. Dokumenty rekrutacyjne składają się następujących elementów:
 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 2. Formularz zgłoszeniowy.
 3. Oświadczenia i deklaracje.